Udlejning

Udlejning af lejlighed

  Regler for udlejning

§ 9

Stk. 4   En ejerlejlighed må kun benyttes til beboelse for ejeren og dennes husstand.
Udnyttelse til andet end beboelse kan kun ske med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, som alene kan gives i det omfang, sådan benyttelse i den pågældende lejlighed og i bebyggelsen som helhed ikke overstiger, hvad der efter bestyrelsens skøn må anses som passende. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med et års varsel, dog med 3 måneders varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til gene for andre beboere.

Udlejning af en lejlighed, helt eller delvis, kan kun finde sted med bestyrelsens forudgående skiftlige samtykke, der skal gives, før udlejning finder sted, og lejeren flytter ind. Samtykke kan kun gives, hvor der efter bestyrelsens skøn ikke er væsentlige hensyn til bebyggelsens helhedspræg som ejerlejlighedsboliger og til de øvrige beboere, som taler imod en tilladelse.

– Tilladelse kan gives til en ejerlejlighedsejer som midlertidig vil være fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende, dog kun i indtil 2 år.

Ejerlejlighedsejeren skal efter 2 års udlejning, enten flytte ind igen eller lade lejligheden bortsælge.

– Tilladelse til udlejning kan endvidere gives til en livsarving i direkte op eller nedstigende linje, uden tidsbegrænsning.

Bestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår for udlejningen. Ved udlejning må antallet af personer i lejligheden aldrig overstige antallet af beboelsesrum. Tilladelse til udlejning kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen med 3 måneders varsel, hvis lejeforholdet giver anledning til gene for andre beboere.

Det betyder at foreningens medlemmer kun må udleje èn lejlighed, og kun med bestyrelsens forudgående skriftlige tilladelse. Bortset fra Stamejendommen, vil det forsat ikke være tilladt for firmaer eller selskaber at udleje lejligheder i bebyggelsen.

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

§ 1.

Stk. 4.  En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger
med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979.

Information_om_vedtaegtsaendring_-udlejning

Ansoegning_om_udlejning

Udskriv_lejekontrakt

Udskriv_lejekontrakt_-_familie_i_direkte_op-nedstigende_linje

Her_kan_du_se_flexboligordningen_i_Slagelse_Kommune